WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z niej, oświadczasz, że zgadzasz się z poniższymi warunkami:

O firmie

Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki Start People nv z siedzibą statutową przy Frankrijklei 101, 2000 Antwerpia, zarejestrowanej jako przedsiębiorstwo w rejestrze działalności gospodarczej pod numerem BE 0456.512.385.

Korzystanie ze Strony Internetowej

Start People nv nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z zasięgania informacji, wykorzystywania zawartości lub publikacji zamieszczonych na Stronie Internetowej. Start People nv nie ponosi również odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku dostępu i korzystania z usług interaktywnych.

Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej

Informacje dostępne na Stronie Internetowej mają charakter ogólny. Informacje te nie są dostosowane do osobistej i konkretnej sytuacji i z tego względu nie mogą być uważane za osobiste, profesjonalne i prawne doradztwo udzielane użytkownikowi/osobie odwiedzającej stronę.
Start People nv dokłada wszelkich starań, aby informacje udostępniane na Stronie Internetowej były aktualne. Start People nv nie daje żadnych gwarancji w zakresie bezbłędności, aktualności, dokładności, kompletności, przydatności w stosunku do określonego celu lub ważności zawartości i publikacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Strona Internetowa zawiera teksty, obrazy, dane, bazy danych, oprogramowanie, nazwiska, nazwy handlowe i nazwy domen, marki, logotypy, które są własnością Start People nv i innych osób trzecich.
Z tego powodu zabrania się rozpowszechniania, zmieniania, upubliczniania, sprzedawania lub przekazywania osobom trzecim oferowanych na tej stronie informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Start People nv, zarówno w części, jak i w całości.
Zabrania się również przekierowywania na niniejszą stronę internetową za pomocą hiperłączy, głębokiego linkowania, framowania, hotlinków lub innych tego rodzaju technik bez uprzedniej zgody Start People nv.
Nic, co znajduje się na niniejszej stronie internetowej, nie może być traktowane jako przyznanie lub przeniesienie praw własności intelektualnej.

Pobieranie

Użytkownik pobiera pliki z niniejszej strony internetowej na własną odpowiedzialność. Mimo że serwery Start People nv chroni oprogramowanie antywirusowe, Start People nv nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody, które wynikną z pobrania, zainstalowania lub zapisania wirusa lub innego szkodliwego oprogramowania, którego nie było w stanie wykryć oprogramowanie antywirusowe.

Odnośniki i linki do innych stron internetowych

Na Stronie Internetowej mogą znajdować się odnośniki lub linki do innych stron internetowych należących do osób trzecich, a strony internetowe należące do osób trzecich mogą zawierać odnośniki lub linki do naszej strony internetowej. Odnośniki i linki do innych stron internetowych mają na celu ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a Start People nv nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej za zawartość tych innych stron internetowych i ewentualne skutki wynikające z odwiedzin, zasięgnięcia informacji czy korzystania z tych stron. Jeżeli osoby trzecie na swoich stronach internetowych umieszczają odnośniki i linki do Strony Internetowej, nie oznacza to w żadnym przypadku, że Start People nv zgadza się z zawartością tych stron. Oprócz tego Start People nv nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności cywilnej za umieszczone na innych stronach internetowych odnośniki i linki do Strony Internetowej.

Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Więcej informacji na temat ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Oświadczenie o ochronie prywatności.

Odpowiedzialność cywilna

Start People nv nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej za szkody, koszty, skutki i roszczenia (m.in. ewentualne roszczenia osób trzecich i wszelkich powiązanych z tym szkód, kosztów i skutków), które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze Strony Internetowej i usług lub (chwilowej) niedostępności Strony Internetowej. W zakresie, w jakim firma Start People nv może w jakikolwiek sposób zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej, o ile w ogóle, Start People nv jest w każdym przypadku wyłączona z odpowiedzialności cywilnej za szkody pośrednie. Przez szkody pośrednie rozumie się m.in. poniesione lub mające zostać poniesione szkody następcze lub szkody handlowe, spadek obrotów, utracone zyski i utratę wartości firmy. Każda ewentualna odpowiedzialność cywilna Start People nv jest ograniczona do maksymalnej kwoty 10 000 EUR za zdarzenie i maksymalnie do 20 000 EUR w roku kalendarzowym.

Zmiany niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności

Start People nv zachowuje prawo do zmiany niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym momencie. Każda zmiana Wyłączenia odpowiedzialności zostanie ogłoszona na niniejszej stronie internetowej. Najbardziej aktualna wersja Wyłączenia odpowiedzialności znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej.

Nieważność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności w całości lub w części zostaje uznane za nieważne, nadające się do unieważnienia lub sprzeczne z obowiązującym prawem, będzie uważane za niemające zastosowania. W takim przypadku Start People nv zastąpi tego rodzaju postanowienie postanowieniem o podobnym zakresie, które nie jest w całości lub w części nieważne, nadające się do unieważnienia lub sprzeczne z prawem. Pozostałe postanowienia Wyłączenia odpowiedzialności w całości pozostają w mocy.

Prawo właściwe i sposób rozstrzygania sporów

Zawartość, publikacje i usługi, które za pomocą niniejszej strony internetowej oferuje Start People nv, podlegają prawu belgijskiemu.
W przypadku sporu dotyczącego (interpretacji) niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności lub Strony Internetowej, sądem właściwym jest sąd w Antwerpii, wydział w Antwerpii.
Link do niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności i Oświadczenia o ochronie prywatności znajduje się na dole każdej podstrony Strony Internetowej.